آ

ا

ب

ت

ج

ذ

ر

ز

س

ص

غ

ف

ق

ك

ل

م

ن

ه

و

ي